“... Lesen schadet den Augen! ”

 

IMG_0010-red

   Augustin Wibbelt (1862 - 1947)

       Gedichte in münsterländer Mundart

   

  De aolle Pastor

  He hät ne graute Priäge daohn,

  Ne Priäge van den Daut;

  De ganze Kiärk was müskenstill,

  Besonners äs he slaut.

   

  He slaut: Dat ene wör gewiß,

  Se kaimen alle dran,

  Doch weIl von all de erste? Vlicht-

  He söwst, en aollen Mann.

   

  Nu kümp he ut de Sakerstie

  In'n hellen Sunnenschien,

  Sin egen Waort dat geiht em nao:

  Soll he de erste sien?

   

  He geiht den stillen Patt hendahl,

  Do liggt se, Graff an Graff -

  »0 leiwe Här, du nimms mi sacht

  Ut mine Hand den Staff.

   

  Wenn't sien sall! De Wäg was wiet,

  Verslietten sind de Schoh,

  Un möde sin ick, leiwe Här!

  Wenn't sien sall- män to!«

   

  He steiht an't Kiärkhoffspäörtken still-

  De Immen sind an' t Wiärk:

  De ganze Linnenbaum de summt

  Äs't Üörgel in de Kiärk.

   

  He mäck dat Kiärkhoffspäörtken to -

  Wat'n Liäben wiet un siet!

  »0 leiwe Här, mi dücht apatt,

  Et hät no' n bittken Tied.«

   *

(aus: A.W. Mäten-Gaitlink,  Rheda-Wiedebrück 1991 (7), S. 32f , Heckmann Verlag)

  Novemberdag

  De Dag hät sick verslaopen,

  Et is auk gar to gries un kaolt. 

  Verdreitlick kick de Sunn dör't Huoll,     

  Un trurig steiht de Waold.

   

  Up't kahle Feld de Schaiper

  Smitt in de Kaor en frisken Schauf -

  De Dag de humpelt ächter'n Busk     

  Un krüpp in't welke Lauf.                                              

              A.W. Mäten-Gaitlink,  S. 16

   

  De Winter

  De Winter kümp in't Land,

  He plückt de Baime kahl

  Un wo he äöhmt, de Wiesk

  Se wät so fost un fahl.

  Nu smitt he dicken Snei

  Met vulle Hand hendahl.

  De ganze Welt is witt,

  De kaolle Wind de snitt.

   

  De Hasen un de Vöß

  De driägt iähr wullen Jack,

  De Mus krüpp deip in't Lock,

  De Lünink unner't Dack.

  Un wi - Guott Dank - wi sitt't

  Auk unner Dack un Fack

  Met Mann un Frau un Kind

  Un lustert up den Wind.

   

  De Winter geiht üm' t Hus

  Un luert dör de Gliew,

  He rüttelt an de Düör

  U n kloppet an de Schiew.

  Du wille rugge Gast,

  Blief du us mänvon'n Liew!

  Wi häfft - Guott Dank - en Füer,

  Dicht Dack un faste Müer.

                 *

  A.W. Mäten-Gaitlink, S. 37

 

Augustin Wibbelt (1862 – 1947)

An de Krippe   

Du leiwe Kind, ick lot  nich lok,

Ick laot nich nao met mine Bitten:

Ganz ächter in den lesten Hok

Von dinen Stall do mögg ick sitten.

 

Do sitt ick gutt, do häff  ick Ruh,

Do sall de Düwel mi nich finnen –

Un kaim he doch, min Heiland du,

Du kanns em mäcklick üöwerwinnen.

 

Un wat he praohlt, un wat e lacht,

Un sitt he vull von leige Nücken,

An dine Krippe bräck sin' Macht,

Sin Zepter geiht in dusend Stücken.

 

Min Elend stonn bis an den Rand,

En Kind is mi to Hölpe kummen

Un hät met sine kleine Hand

Mi alle Angst von'n Hiätten nummen.

 

 Anm:  ächter =  hinten  Hok: Winkel  - 

 mäcklick:  leicht -  leige: böse - Nücken: Tücken

 

   

  Erstausgabe: Mäten-Gaitlink. Gedichte

  in münsterländer Mundart.

  Essen: Fredebeul & Koenen [1909]. 256S. 

 

  De aolle Baum

  Ick weet en aollen huollen Baum,

  De steiht up hauge Grabenkant;

  Do drömt he sinen Winterdraum,

  Dö wät he wach in'n Sunnenbrand.

   

  Un äöller wät he jedes Jaohr,

  Wätjedes Jaohr auk wier junk,

  Un windt en grönen Kranz in't Haor,

  Un is doch män en Stump un Strunk.

   

  Du meins, du wörs en aollen Mann,

  Dat Liäben suer, dat Stiärben hatt?

  Den aollen Baum den kiek di an,

  Den huollen Baum - un schiäm di wat!

 

 aus: Pastraoten-Gaoren, 1999 (5), S. 30

 

   

  Summerdag

  Sülwerblanke Seißen duket

  Deip in gollne Äöhrenflot.

  Schraote Rieg' - de Maihers bruket

  Breeten Swunk un fasten Fot.

  Wichter stellt de hau gen Garwen,

  Glainig unner'n witten Hot-

  All dat Liäben, all de Farwen,

  Vuller Lust un Kraft un Glot!

  Pastraoten-Gaoren, 1999 (5), S. 27

 

  Aobendraut

  Dat Aobendraut verglaihet,

  De schöne Dag mott stiärben.

  Alls, wat up Äer blaihet,

  Mott welken un verdiärben.

   

  Wat stigg un steiht, geiht unner.

  So sall dat arme Liäben

  All sine schönen Wunner

  Ümsüß, vergiebbens wiäben?

   

  Ick glaif, de lei we Häer

  Sitt ächter't Aobendraut

  Un sammelt von de Äer

  Dat Schöne in den Schaut.

            *

Pastraoten-Gaoren, 1999 (5), S.34

 

   

  Äs ick junk was!

  Äs ick junk was, stonn de Himmel

  Naiger an de Welt,

  Lagg en Stück dovon wull manksen

  Blao in't gröne Feld.

  o du leiwe Flaß,

  Dat so lustig woß,

  Äs ick junk no was!

   

  Äs ick junk was, gonk dat Rädken

  Winteraobendlank,

  Up den Stuoben ächter'n Uoben

  Snurrde dat so swank.

  o de Spinnerie,

  Sank un Klank un junge Tied -

  Alles is vörbi!

   * A.W. Mäten-Gaitlink, S. 21,

   

  De lesten Rausen

  Do fällt en Blatt von'n Baum,

  Kin Lüftken hät sick raihet.

  In'n hellen Sunnenschien

  De rauden Rausen glaihet.

   

  De Welt is no so schön,

  Denk nich toviell an muorgen!

  Wat kummen sall, dat kümp,

  Drüm mak di kine Suorgen!

   

  Do fällt en Blatt von'n Baum!

  De Sunn, de sinkt in'n Westen.

  De Rausen dor an'n Struk-

  Et sind de allerlesten.

   *A.W. Mäten-Gaitlink,, S. 28

       *

  So mögg ick sien!

  So mögg ick sien äs düsse Dag:

  So siälenwarm un wiet,

  So klaor in minen Üöwerlag,

  So still un aohne Striet.

   

  De BIomen staoht an Wiägesrand,

  Dat Feld ligg vuller Gold.

  Dorüöwerhiär de Himmel spannt

  Sin Telt so blank un stolt.

   

  So mögg ick sien: för annere riek

  Un för mi sölwer froh,

  Den Himmel drüöwer - dann is' t gliek

  ,Oft so kümp oder so.

   *     A.W. Mäten-Gaitlink, S. 17

   

  Et gaff ne Tied

  Et gaff ne Tied, do scheen de Sunn

  Viell heller, äs se döht,

  Vielllänger sank de Nachtigall

  Un sank no 'mol so söt.

   

  Vigölkes stönnen üöwerall

  De wieden Wiesken vull -

  Ick weet nich, of ick Flittken hadd' ,

  Doch fleigen konn ick wull.

   

  Un wenn de Sunn versunken was,

  Dann satt so still un graut

  De leiwe Här up gollnen Stohl

  Midden in't Aobendraut.

  Nu seih ick bloß dat Aobendraut -

  Et gaff enmol ne Tied,

  Do was ick, och so junk, so junk!

  Wat ligg de Tied all wiet!

    *A.W. Mäten-Gaitlink, S. 14

 

  Verluoren

  Tobuten singt de Nachtigall,

  Se singt - un ick mott grienen.

  De dunkeln Wolken staoht tohaup,

  Do kann de Maon nich schienen.

   

  Süß säög de Maon van'n Appelbaum

  De witten BIomen sniggen,

  Un säög en frisk upsmietten Graff

  Swatt up den Kiärkhoff liggen.

   

  Un ümmer singt de Nachtigall,

  Äs wenn de Himmel uoppen -

  Swieg still! Well alls verluoren hät,

  Den bliff nicks mähr to huoppen.

    *

  A.W. Mäten-Gaitlink, S. 25

  O Sunn!

  o Sunn, 0 Sunn; 0 siälige Sunn,

  Wat lachs du so lustig harunner!

  U n gripps so week un so warm to Grunn',

  Dat Liäben to wecken, dat Wunner!

   

  De graoe Welt un de griese Wolk

  Met Gold vergülls du se beide,

  Vull Sülwerglans ligg Diek un Kolk-

  Un min Hiätt is vull Freide, vull Freide!

    *

                           A.W. Mäten-Gaitlink, S. 24

  Summermuorgen

  De Summernacht sitt week up iähren Stohl

  Un dreiht den Fahm un dreiht - ick seih se nicken.

  Kum geiht dat Rad, un sachte snurrt de Spol,

  Still- slöpp de Klock, of is se no an't Ticken?

   

  In'n Außen stigg't. En Lüftken, swaor von Dau,

  Flügg dör de Baim, man häört de Flittken weihen -

  Do steiht de junge Muorgen, frisk un glau,

  Met Augenlöchten un met Backenglaihen.

   

  Still hät de Nacht iähr Rad bisiete stellt

  Un will met möde Hand den Muorgen wenken;

  De springt von'n grönen Biärg in't giälle Feld

  Un gripp ne Seiß un lött se lustig blänken.

    *

                                     A.W. Mäten-Gaitlink, S. 24

 

  Lewink

  Du lei we Lewink, lehn mi

  Din flinke Flittkenpaar,

  Din Hiätt, dat warme, kleine,

  Vull Sank un suorgenbar!

   

  Wat wull ick fleigen, fleigen

  Bis in den blaoeri Grund!

  Un lut un lustig singen,

  Un dat soll klingen, klingen,

  So wiet de Äer rund!

 

     Pastraoten-Gaoren, 1999 (5), S. 27

 

Erstausgabe: Pastraoten-Gaoren.Gedichte in münsterländischer Mundart. Essen: Fredebeul & Koenen 1912. 208S.

  Dat junge Gräs

  De Snei is lange smolten.

  Dat junge gröne Gräs

  Krüpp lanksam ut de Äer

  An't Lecht un wäß un wäß.

   

  Dat Gräs will gar nich praohlen

  Met Farwen kunterbunt:

  Legg gröne Sunnensiede

  Up wintergriesen Grund.

   

  Et wiäwet Spier an Spier,

  De Tall is üöwer Maot,

  Un jede Spier en Wunner

  Bis in de kleinste Naoht.

   

  O Salomon, din Mantel,

  De schönste, den du häs -

  En Biäddelpludden tieggen

  Dat junge gröne Gräs!

   

  Pastraoten-Gaoren, S. 37

 

O leiwe Moder Nacht!

O leiwe Moder Nacht,

Den weeken Mantel spreh'!

Deck to, wat liäft un lacht,

Deck to, wat wund un weh!

 

WeIl dör den Dag hät danzt,

Lichtfötig, liäbensfroh;

Un den de Arbeit dreef

Vöran met Hüh un Hoh;

Un den dat Lieden slog

Met sine hatte Roh';   (= Rode – Rute)

Un den de Sünnenlust

Smeet in de swatte Soh' – (= Sohe – Schlamm)

Deck dine Kinner, Moder Nacht,

Met dinen Mantel alle to!

 

  Pastraoten-Gaoren, S. 39

 

   

  Wo is de Sunn?

  De Wolken gaoht in Truer,

  De Dag is bleek un blind,

  Allmanksen grint en Schuer,

  Un ümmer klagt de Wind.

   

  Man süht kin' Muorgen löchten,

  Man süht kin Aobendraut.

  Guott staoh us bi! In Fröchten

  Ick glaif, de Sunn is daut!

 

               Pastraoten-Gaoren, S. 35

 

> zu den Sonderseiten der Autoren

s.  > Gedichte-Katalog

s. a. Wibbelt-Gedichte unter:

> Frühling     > Herbst     > Tiere  > Vanitas

 

 

   

  De Köster

  Wenn use Köster Üörgel spiellt,

  Dann brust de ganze Kiärk.

  Dat Üörgel, seggt se, wör en aolt

  Un halfverslietten Wiärk.

   

  De Köster auk is aolt un swack

  Un krümmelt sick so wäg;

  Man glöff, et duer' nich lange mähr,

  Dat he up'n Kiärkhoff lägg.

   

  Doch wenn de Köster Üörgel spiellt,

  Dann brust de ganze Kiärk

  So stark, dat ick von Aollerdum

  Un Swäckte gar nicks seggen.miärk.

   

  ln'n Fröhjaohr driff dat jünkste Lauf

  De äöllste Wiehenstrunk:

  De Mann is aolt, dat Üörgel auk,

  Doch sine Kunst is junk.

   

  Un sine Kunst de geiht met em

  Un steiht met up ut't Graff;

  Ick denk, dat he in' t Paradies

  Wier Üörgel spiellen draff.

   

  U n singet dann de Engel all

  Den Alleluja-Sank,

  Wenn use Köster Üörgel spiellt:

  Wat giff dat dann en Klank!

    * A.W. Mäten-Gaitlink, S. 26

  Fröher

  Wenn de Sunn so graut un raut

  Ächter'n Busk harunnersank,

  Fünnen sick de Knecht' un Wichter

  All tobuten up de Bank.

   

  Binnen satt de Buer alleen,

  Speeg in daude Ask un sweeg,

  Un de Meerske hen un wier

  No dör Küeck un Kammer steeg.

   

  Doch dat wiällige junge Volk

  Buten wor de Tied nich lank;

  Wat dat helle Lachen lustig

  Dör den stillen Aobend klank!

   

  Lanksam quamm de Nacht heran,

  Streek harup met weeke Flucht.

  »Laot us singen!« - hell von buoben

  Keek harunner Lucht an Lucht.

   

  »Laot us singen!« Frie un frank

  Trock de Sank den Kamp entlank,

  Sleek metunner sacht un sinnig,

  Bis he wier to Höchten sprank.

   

  Wenn de blanke Maon sick wees,

  Un tor Ruh de Meerske raip,

  Moß dat Singen all verklingen,

  Un de ganze Welt de slaip. -

   

  Steiht dat aolle Hus no fast?

  Un tobuten auk de Bank?

  Singet no de Knecht' un Wichter,

  Singt se no den aollen Sank?

    *A.W. Mäten-Gaitlink,  S. 15f

  Niewwel

  Niewwel spinnt dat griese Laken,

  Alles deckt he to,

  Will dat leste Füer toraken  - 

  Sunn, wo bis du, wo?

   

  Busk un Baum, de mött't sick duken    

  In dat Graff so grao. 

  Niewwel will de Welt versluken,

  Kümp mi söwst to naoh.  

                      

  Kümp un luert dör de Gliewen,

  Riff sick an de Wänn',   

   Legg an mine Fensterschiewen

  Sine natten Hänn'.

   

  Legg sick kaolt up't warme Liäben,

  Stigg mi an de Kiäll,

  Will mi sinen Sleier wiäben 

  Lanksam üm de Siäll.

   

   Och, wu lange sall dat blieben,

  Sall dat blieben so?

  We' will us den Gast verdrieben? 

  Sunn, wo bis du, wo?

                 *   A.W. Mäten-Gaitlink, S. 25

  Et gaff ne Tied

  Et gaff ne Tied, do scheen de Sunn

  Viell heller, äs se döht,

  Vielllänger sank de Nachtigall

  Un sank no 'mol so söt.

   

  Vigölkes stönnen üöwerall

  De wieden Wiesken vull -

  Ick weet nich, of ick Flittken hadd' ,

  Doch fleigen konn ick wull.

   

  Un wenn de Sunn versunken was,

  Dann satt so still un graut

  De leiwe Här up gollnen Stohl

  Midden in't Aobendraut.

   

  Nu seih ick bloß dat Aobendraut -

  Et gaff enmol ne Tied,

  Do was ick, och so junk, so junk!

  Wat ligg de Tied all wiet!

   

                     A. W. Mäten-Gaitlinkh, S. 14

   

 

  Aobend

  Nu äöhmt de Welt so möd' un deip,

  Et weihet week un lau.

  Nu äöhmt de Welt, äs wenn se slaip,

  Un sachte fällt de Dau.

   

  De Stärne staoht un kiekt so still

  Un kiekt so ni epen to.

  Mott slaopen all, wat was sen will,

  So wät et frisk un froh.

   

  Pastraoten- Gaoren, S. 22

 

  Dat Liäben

  Dat Allerschönste up de Welt

  Is doch dat Liäben!

  Dat Sugen un Söken, sacht un söt,

  Dat Raihen un Weggen met Härm' un Föt,

  Dat Wassen un Wiäben.

   

  Et schint so minn un is so stark,

  Et kann wat driägen,

  Un wat et hät, dat höllt et wiß.

  Dat Allerschönste up Äern is:

  Dat Liäben hiägen.

        Pastraoten-Gaoren, 1999 (5), S. 18

 

  De Blomenwiesk

  Wat steiht de Wiesk von BIomen vull,

  Wat stigg de söte Liäbensflot,

  Äs wenn se üöwerschümen wull

  Von lutter Lust un Mot.

   

  Un drüöwerhiär Goldfunkelwolk,

  Se wiäwet sacht met Sülwerlut:

  Dat is dat kleine flügge Volk,

  Dat sügg den Hannig ut.

   

  Kin Wunner, dat de leiwe Sunn

  So lanksam hier vörüöwergeiht;

  Mi dücht, dat se ne heele Stunn

  Verwünnert stille steiht.

   

        Pastraoten-Gaoren, S. 21

 

   

  So klein un doch so graut

  Min kleine Riek, ick häff di ganz

  Up enmol vör mi staohen;

  Ick kann met enen Rausenkranz

  Di tweemol sacht ümgaohen.

   

  Du bis so klein - un doch so graut,

  Ne ganze Welt vull Wunner,

  Vull Liäbenslust, vull Naut un Daut-

  So geiht't harup, harunner,

   

  Unjeden Dag un jedes Jaohr

  Wat giebben un wat nummen.

  Ick sitt hier no met witte Haor

  Un seih wat Niees kummen.

    Pastraoten-Gaoren, S. 17